Priporočilo za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV Slovenija, da omogoči dostopnost tekem svetovnega prvenstva v nogometu in drugih pomembnejših športnih prireditev tudi gluhim in naglušnim.

Inštitut Digitas • 1. december 2022

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel pobudo Platforme za digitalno dostopnost, ki je opozorila na zagotovitev dostopnosti tekem svetovnega prvenstva v nogometu in pomembnejših oddaj, posvečenih prvenstvu, na programih RTV Slovenija za gluhe in naglušne.

Zagovornik je skladno z 21. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo (v nadaljevanju: ZVarD) na podlagi prejete pobude podal priporočilo RTV Slovenija.

Na podlagi navedb je preučil ureditev ter ugotovil, da so tako prizadevanja kot tudi dejanske aktivnosti za sistemsko ureditev povečanja dostopnosti avdiovizualnih storitev za osebe z invalidnostmi (kot je npr. sprejem ustreznih pravnih podlag, prenos evropskih direktiv itn.) sicer že zajeta v okvir dela Vlade Republike Slovenije, treba pa bi jih bilo še udejanjiti v praksi na ravni ponudnikov televizijskega programa. V letu 2021 se je uspešno zaključil pilotni projekt Ministrstva za kulturo, Fakultete za računalništvo in informatiko in RTV Slovenija, katerega namen je preizkus delovanja aplikacijskega vmesnika, ki v realnem času pretvarja govor v podnapise. Samodejno podnaslavljanje je izredno pomembno za ranljive skupine, kot so gluhi in naglušni, saj jim omogoča spremljanje televizijskih programov in storitev ter uresničevanje pravice do obveščenosti in večje socialne vklju čenosti. Ocenjeno število ljudi z okvarami sluha v Sloveniji je večje od 200.000 (gre za vsaj 1.500 gluhih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, ter več kot 200.000 oseb, ki imajo različne stopnje izgube sluha), vsem pa je nujno zagotavljati enakovreden dostop do ključnih informacij.

Pravica do obveščenosti in s tem večja socialna vključenost oseb z invalidnostmi se ne zagotavlja le z dostopnostjo do novic informativnega programa, ampak tudi oddaj na podro čju športa, kulture itn., še zlasti, če gre za svetovno odmevne dogodke.

Zato je Zagovornik Javnemu zavodu RTV Slovenija, ki je ponudnik prenosov tekem svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju in vseh spremljajočih oddaj na podlagi 21. člena ZVarD priporočal, naj na primeren način (bodisi z zagotovitvijo podnapisov v živo, tolmačenjem v slovenski znakovni jezik bodisi na kakšen drug predpisan način) omogoči dostopnost tekem svetovnega prvenstva v nogometu in pomembnejših oddaj, povezanih s prvenstvom, gluhim in naglušnim.