Za boljšo dostopnost do programskih vsebin RTV Slovenija

Ljubljana, 6. oktobra — V Inštitutu Digitas smo se odzvali na tematsko konferenco Programskega sveta RTV Slovenija o dostopnosti programskih vsebin za invalide. RTV Slovenija je v desetih letih veliko naredila za boljšo dostopnost programskih vsebin, a pred njo so kljub temu številni in zahtevni izzivi. Po našem mnenju bi morala uvajati tehnologije, ki omogočajo čim bolj enakopravno obravnavo vseh gledalcev. Invalidom bi morala zagotoviti, da lahko televizijske programe spremljajo skupaj z ostalimi družinskimi člani ali prijatelji. Načelu enakega obravnavanja bi morala slediti na vseh portalih in platformah, prek katerih ponuja programske vsebine. Danes ni primerno in tehnološko opravičljivo, da RTV Slovenija vsebine za invalide ponuja prek ločenih kanalov, portalov, platform ali s časovnim zamikom.  

Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev radi izpostavljajo, da ni podzakonskih aktov s podrobnejšimi zahtevami glede dostopnosti. Analizirali smo zakonodajni okvir in ugotovili vrsto pomanjkljivosti. A te nikakor ne bi smele biti izgovor za manjšo aktivnost ali celo neaktivnost. Ustavne pravice, zahteve iz mednarodnih konvencij in zakonske zahteve je treba izpolnjevati, četudi podzakonski akti morda še niso sprejeti. Na to nas opominjata tako domača kot tuja sodna praksa.

RTV Slovenija, ki ima dolgoletne izkušnje z zagotavljanjem dostopnosti, svetujemo, da se zgleduje po dobrih praksah iz drugih držav. Že sedanja zakonodaja ji nalaga stroge zahteve glede dostopnosti. Zato naj v duhu družbene odgovornosti proaktivno nadaljuje z odpravljanjem diskriminacije, si postavi ambiciozne cilje ter z njihovim uresničevanjem vsem gledalcem čim prej zagotovi enakopravno dostopnost do programskih vsebin.

Dodatne informacije: